Skip to content

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.
Vymedzenie základných pojmov

1.1.
Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť prevádzkovateľ spoločnosť SKIN CARE s.r.o., so sídlom Ibišteková 13, Bratislava –mestská časť Čunovo 851 10 Bratislava, IČO: 51 936 411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro vo vl. č. 131287/B, ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 1.5. týchto VOP na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
• adresa elektronickej pošty: info@duchonova.sk
• kontaktné telefónne čislo: 0915135558

1.2.
Platforma sa rozumie technologické riešenie spočívajúce v elektronickom portáli www.duchonova.sk pozostávajúceho sa z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb Prevádzkovateľovi a Užívateľom portálu, a to vrátane ich registrácie, zabezpečenie ich vzájomnej on-line komunikácie a prenosu dát s tým súvisiacim, finančné vysporiadanie medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, to všetko za pomocou nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

1.3.
VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pre poskytovanie Služieb.

1.4.
Užívateľ je osoba, ktorá komunikuje s Prevázkovateľom prostredníctvom Platformy a na účely týchto VOP aj osoba, ktorá komunikuje s Prevádzkovateľom prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie a sms správy.

1.5.
Služba sa rozumie online konzultácia, teda odborná, písomná konzultácia, ktorú Odborník vypracuje Užívateľovi na základe Dokumentácie a fotografií, ktorú Užívateľ poskytne Prevádzkovateľovi prostredníctvom Platformy alebo emailovej komunikácie.

Obsahom tejto konzultácie sa rozumie ozrejmenie Užívateľovho zdravotného stavu v širších súvislostiach, s informáciou o základných symptómoch zahŕňajúcich fotodokumentáciu, procesoch diagnostiky ochorenia a vypracovanie názoru Odborníka ako sa mu javí Užívateľov zdravotný stav a názor Odborníka na možnosti liečby Užívateľa.

Služba sa poskytuje v dvoch variantoch a to:

a) konzultácia – služba pre nového pacienta, ktorá môže byť anonymná,

b) kontrolná konzultácia – kontrolná konzultácia pre u nás už registrovaného pacienta

1.6.
Zmluva o službe sa rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím Platformy a elektonickej pošty. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedené v Článku VI. týchto VOP. Predmetom Zmluvy o službe je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Službu podľa bodu 1.4. tohto článku a Užívateľa za ňu zaplatiť v súlade s VOP.

1.7.
Odborník sa rozumie zdravotnícky pracovník – lekár v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v platnom znení, v odbore dermatovenerológia, detská dermatológia, chirurgia a onkologická chirurgia podľa druhu konzultácie.

1.8.
Zdravotná dokumentácia sa pre účely týchto VOP rozumie kópia zdravotnej dokumentácie Užívateľa, ktorá je definovaná v ustanovení § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.9.
Zákon č. 22/2004 Z.z. je zákon zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

1.10.
Zákon č. 102/2014 Z.z. je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.11.
Účet je účet Prevádzkovateľa IBAN: SK7402000000004012437953 vedený vo VÚB banke,

 

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1.
Spoločnosť SKIN CARE s.r.o., so sídlom Ibišteková 13, Bratislava –mestská časť Čunovo 851 10 Bratislava, IČO: 51 936 411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro vo vl. č. 131287/B (ďalej ako “Prevádzkovateľ”) je spoločnosť prevádzkujúca na základe príslušných VOP túto Platformu, ktorá poskytuje za stanovených podmienok Užívateľom Služby vymedzené v bode 1.5 týchto VOP.

2.2.
Prevádzkovateľ poskytuje Služby Užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky Užívateľov sa týmto považujú za odmietnuté a nie sú záväzné ani v takom prípade, ak im Prevádzkovateľ výslovne neodporoval. Odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich písomnej akceptácie Prevádzkovateľom.

2.3.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, ak sa v priebehu poskytovania Služieb dotknutému Užívateľovi zmenia tieto VOP, tak sa na poskytované Služby vzťahujú ešte pôvodné VOP platné ku dňu doručenia Objednávky dotknutého Užívateľa.

2.4.
Zmluvný vzťah medzi Prevadzkovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to od zadania Objednávky do okamihu poskytnutia Služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.

2.5.
Objednaním akejkoľvek Služby Užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s tymito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a Užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

2.6.
Akékoľvek ponuky Prevádzkovateľa sú voľné a nezáväzné. Predloženie ponuky nezaväzuje Prevádzkovateľa k prijatiu Objednávky. Prevádzkovateľ taktiež nie je povinný prijať zaslanú Objednávku.

Článok III.
Objednanie služby

3.1.
Objednanie Služby sa uskutočňuje cez vyplnený kontaktný formulár Prevádzkovateľa uvedený na Platforme Prevádzkovateľa. Položky kontaktného formulára, ktoré sú označené ako povinné je potrebné vyplniť, pretože v opačnom prípade nebude možné poskytnúť službu (ďalej len „povinné údaje“). Objednanie služby bude zaevidované až po zaplatení poplatku. Ak sú vyplnené povinné údaje s Dokumentáciou v zmysle bodu 3.8 týchto VOP, potrebné k vypracovaniu názoru Odborníka, je Prevádzkovateľ zodpovedný za sprostredkovanie výsledkov konzultácie Užívateľovi do 48 hodín.
3.2.
Užívateľ je povinný pri odosielaní kontaktného formulára online potvrdiť nasledovné vyhlásenia
a.  Súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami
b.  Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3.3.
Objednanie služby Online Konzultácia je možné uskutočniť prostredníctvom Platformy alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@duchonova.sk s uvedením povinných údajov.

3.4.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v súlade s vyjadrením Odborníka, na základe nedostatočných podkladov a informácii zo strany Užívateľa k vypracovaniu odborného názoru, odstúpiť od povinnosti poskytnutia Služby.

3.5.
Užívateľ sa zaväzuje pred každým využitím Služby po vyplnení formulára zaplatiť poplatok vo výške a spôsobom uvedeným v článku IV týchto VOP, následne bude poskytnutá daná Služba, teda posudok Odborníkom. Ak Užívateľ po vyplnení formuláru nezaplatí poplatok za službu, nedochádza k vzniku žiadnych záväzkov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

3.6.
V deň pripísania ceny poplatku za službu na Účet Prevázdkovateľa je Zmluva o službách medzi Prevázkovateľom a Užívateľom uzavretá.

3.7.
Služba bude Užívateľovi poskytnutá do 48h, resp. 2 pracovných dní po pripísaní ceny poplatku za službu na Účet Prevádzkovateľa špecifikovaný v bode 1.11 týchto VOP.

Článok IV.
Cena za poskytnuté Služby

4.1.
Služby sú Prevádzkovateľom poskytované odplatne. Ceny za Služby sú verejne k dispozícii na Platforme, v dvoch výškach podľa typu Služby:
a) konzultácia – vo výške 49,- Eur s DPH
b) kontrolná konzultácia – vo výške 20,- Eur s DPH

4.2.
Užívateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za poskytnutie Služby cez Online banking VÚB platobnou kartou na Učet Prevádzkovateľa špecifikovaný v bode 1.11 týchto VOP. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

4.3.
Cena za poskytnutie Služby sa pokladá za uhradenú až jej pripísaním na príslušný Účet Prevádzkovateľa.

Článok V.
Zásady používania Platformy

5.1.
Užívatelia Platformy sú povinní užívať Platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými zásadami, a týmito VOP.

5.2.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za konanie Užívateľov Platformy, ktorým dochádza k porušovaniu povinností vyplývajúcich z tohto článku VOP. Porušenie povinností špecifikovaných v tomto článku VOP je považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a dôvodom pre odstúpenie od akejkoľvek Zmluvy.

5.3.
Výslovne je zakázané uvádzať alebo akokoľvek šíriť na Platforme alebo jej prostredníctvom:
a.  písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy a to bez zákonom predvídaných oprávnení,
b.  obsah, ktorý obsahuje násilné alebo pornografické prvky alebo akýkoľvek obsah, ktorý nesúvisí s účelom Platformy,
c.  akékoľvek materiály, ktoré sú predmetom vlastníckych práv tretích osôb a to bez príslušných oprávnení,
d.  obsah reklamného charakteru či propagácie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb,
e.  informácie podliehajúce akémukoľvek stupňu utajenia.

5.4.
Užívatelia berú na vedomie, že Služby poskytované Prevádzkovateľom slúžia na zvýšenie informovanosti Užívateľov po odbornej stránke a majú im poskytnúť odborný zdroj informácií a odporúčaní, ktorý v žiadnom prípade nenahrádza zdravotnú starostlivosť podľa zákona č. 576/2004 Z.z. Poskytnuté Služby nenahrádzajú individuálny liečebný postup alebo jeho konzultáciu vykonanú s osobnou prehliadkou/návštevou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

5.5.
Služby poskytované Prevádzkovateľom majú len odporúčací charakter a nemôžu byť využívané ako náhrada za zdravotnú starostlivosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.

5.6.
Poskytnuté Služby nenahrádzajú individuálny liečebný postup alebo jeho konzultáciu vykonanú s osobnou prehliadkou/návštevou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V závislosti na charaktere objednávky Odborník upozorní a dá usmernenie v posudku na nevyhnutnosť vyhľadania osobnej odbornej starostlivosti, ak to bude potrebné. V niektorých prípadoch je bezprostredný kontakt s pacientom nevyhnutný na stanovenie presnej diagnózy a špecifickej terapie.

5.7.
Služby majú za cieľ odporučiť Užívateľovi vhodný postup pri riešení ním prezentovaných zdravotných problémov a užívateľ je povinný vyhľadať osobne svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a všetky odporúčania, indikované liečebné postupy získané prostredníctvom Služby by mali byť využité až po následnom osobnom vyšetrení  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

5.8.
Služby poskytuje Prevádzkovateľ na základe údajov, informácií, dokumentov a iných vhodných údajov a materiálov poskytnutých Užívateľom. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nie je oprávnený verifikovať údaje a informácie poskytnuté Užívateľom a za ich pravosť, hodnovernosť a úplnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť.

5.9.
Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Užívateľ sa vzdáva akéhokoľvek nároku na vrátenie poplatku vzniknutého nesprávnym použitím Platformy.

5.10.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu Platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.

5.11.
Užívateľom Platformy je zakázané používať názov Platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

5.12.
Užívatelia sú povinní poskytovať odborníkom portálu pravdivé a úplné informácie, ktoré možno rozumne očakávať a to tak, aby mohol Prevádzkovateľ riadne poskytnúť požadované Služby.

5.13.
Užívateľ vyslovuje súhlas, aby údaje o jeho zdravotnom stave boli spracované nielen Prevádzkovateľom portálu, ale aj Odborníkom a to len k riadnemu plneniu účelu zmluvných vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP, resp. v dôsledku technického prevádzkovania Platformy a to na dobu určitú a to v čase do poskytnutia Služby.

5.14.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu Tretích osôb v mene Užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva Služby alebo s Prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť Užívateľa.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

6.1.
Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú v zmysle bodu 2.4 týchto VOP.

6.2.
Zánik zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť dohodnutú cenu tak, ako sa strany dohodli v rámci Zmluvy o službe. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa podľa Zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

6.3.
Prevádzkovateľ a Užívateľ môžu od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom zaniká tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán.

6.4.
Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Prevádzkovateľ v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s poskytnutím Služby o viac ako jeden týždeň, pričom Užívateľ je povinný pred odstúpením od Zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Prevádzkovateľovi prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej 7 dní odo dňa jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

6.5.
Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia Prevádzkovateľa porušil užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v Zmluve podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou, alebo ak užívateľ používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami Prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa, Služby alebo iného produktu Prevádzkovateľa.

6.6.
V prípade platného a účinného odstúpenia od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa sa zaplatená cena užívateľovi nevracia, pokiaľ nie je písomne dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a užívateľom inak.

6.7.
V prípade ukončenia tejto Zmluvy o službe je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od užívateľa primeranú odplatu za všetky Služby, ktoré mu boli poskytnuté do dňa skončenia platnosti Zmluvy.

6.8.
Užívateľ akceptáciou týchto obchodných podmienok udeľuje súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade úplného poskytnutia služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Úživateľ vyslovením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.

Článok VII.
Reklamácie

7.1.
Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie a odborné vzdelanie Odborníkov, aby boli užívatelia s poskytovaním Služby spokojní a priniesla im prospech. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie Služby (ďalej len “Reklamácia”).

7.2.
Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty alikvotne predlžujú o čas, v ktorom Užívateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

7.3.
Reklamovať je možné iba Službu objednanú, zakúpenú a zaplatenú u Prevádzkovateľa.

7.4.
V prípade ak Služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má Užívateľ právo Službu reklamovať u Prevádzkovateľa: SKIN CARE s.r.o., so sídlom Ibišteková 13, Bratislava –mestská časť Čunovo 851 10 Bratislava, IČO: 51 936 411

7.5.
Reklamačný servis zabezpečuje Prevádzkovateľ.

7.6.
V reklamácii je Užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne uviesť predmet reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vydať Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (prostredníctvom mailu).

7.7.
Podanie musí z dôvodu určitosti obsahovať:
a. informácie umožňujúce identifikáciu Užívateľa,
b. požiadavky Užívateľa,
c. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej Reklamácia smeruje.

7.8.
Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá doklad o vybavení reklamácie.

7.9.
Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.

7.10.
V prípade, že Prevádzkovateľ rozhodne, že reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej Služby je opraviteľná, je oprava vykonaná bezodplatne dopracovaním Služby Odborníkom.

7.11.
V prípade, že oprava nie je možná, Užívateľovi bude vystavený dobropis vo výške ceny reklamovanej Služby.

7.12.
Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí, že reklamovaná Služba nie je oprávnená, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Prevádzkovateľ si vo vzťahu k Užívateľovi vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

8.1.
Užívateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje spracúva a poskytuje Prevádzkovateľ podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2.
Užívateľ a Prevádzkovateľ v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov berie na vedomie, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje uvedené v Zmluve o službe, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré Užívateľ poskytne pred uzavretím Zmluvy o službe alebo počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou (ďalej len „osobné údaje”).

8.3.
Prevádzkovateľ zachováva diskrétnosť osobných údajov pri poskytovaní Služieb a plne rešpektuje súkromie užívateľov a preto kladie dôraz na ochranu ich osobných údajov.

8.4.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, emailová adresa a telefonický kontakt, ale aj údaje týkajúce sa zdravotného stavu vrátane fotodokumentácie za účelom poskytnutia Služby v dohodnutom rozsahu a plnenia svojich povinností vyplývajúcich z prijatia objednávky Užívateľa. Prevádzkovateľ ich využíva pri riadnom a včasnom riešení požiadavky Užívateľa a k dosiahnutiu spokojnosti Užívateľa so Službami.

8.5.
Osobné údaje Užívateľov Prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne poskytnutie Služby, je to najmä Odborník. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej Služby. Databázu osobných údajov chráni Prevádzkovateľ pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.6.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje Užívateľa chrániť a neposkytne iným tretím osobám s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o službách a ak ich poskytuje osobám, ktoré mu poskytujú odborné služby (lekári, advokáti, notári, daňoví poradcovia, atď.).

8.7.
Užívateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu, bez archivácie a uchovávania.

8.8.
Užívateľ potvrdzuje, že pred uzatvorením Zmluvy bol oboznámený s identifikačnými údajmi Prevádzkovateľa a identifikačnými údajmi sprostredkovateľov, (t.j. názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo), s účelom spracovania osobných údajov, zoznamom osobných údajov alebo rozsahom osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvá veta zákona o ochrane osobných údajov, a tiež potvrdzuje, že obdržal všetky doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov, ako aj informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, o poučení o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a § 29 zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o užívateľovi spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a taktiež namietať voči ich spracúvaniu.

8.9.
Užívateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol.

8.10.
Užívateľ tiež potvrdzuje, že obdržal všetky doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Užívateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, ako aj informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté.

8.11.
Užívateľ bol poučený o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a § 29 zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o užívateľovi spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a taktiež namietať voči ich spracúvaniu.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1.
Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom (poskytovateľom) a Užívateľom (zákazníkom) sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.

9.2.
Prípadné spory medzi poskytovateľom a zákazníkom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Zákazník a poskytovateľ môžu za účelom mimosúdneho urovnania sporu uzatvoriť v súlade so zákonom 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení rozhodcovskú zmluvu alebo v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení písomnú dohodu o riešení sporu mediáciou. Až po zlyhaní krokov smerujúcich k dohode postúpia strany spornú vec súdu. Ak sa Užívateľ a Prevádzkovateľ nedohodnú inak, prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

9.3.
Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a internetovej stránky poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre Prevádzkovateľa aj Užívateľa.

9.4.
Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

9.5.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na internetovú stránku Prevádzkovateľa. Nové znenie VOP sa vzťahuje na Užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku, iba v prípade, že s novým znením VOP vysloví súhlas.

9.6.
Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2019.

V Bratislave dňa 1.1.2019

 
 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Účel spracovania

 

V súvislosti s poskytovaním služieb zdravotnej starostlivosti v oblasti dermatovenerológia prevádzkovateľ spoločnosť SKIN CARE s.r.o., so sídlom Ibišteková 13, Bratislava –mestská časť Čunovo 851 10 Bratislava, IČO: 51 936 411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro vo vl. č. 131287/B, v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacienta spracúva osobné údaje dotknutých osôb – pacientov. Osobné údaje pacientov  sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/679“) v spojitosti so:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Informácie o prevádzkovateľovi

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť SKIN CARE s.r.o., so sídlom Ibišteková 13, Bratislava –mestská časť Čunovo 851 10 Bratislava, IČO: 51 936 411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro vo vl. č. 131287/B. Prevádzkovateľ je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť v oblasti dermatovenerológia jednak prostredníctvom prevádzkovania web stránky duchonova.sk a jednak ambulantne v budove Železničnej Nemocnice a polikliniky na ulici Šancová 110, 831 04  v Bratislave, 1. poschodie, amb. č. 124.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním svojich údajov nás môžete kontaktovať osobne v dermatovenerologickej ambulancii SKIN CARE s.r.o., na ulici Šancová 110, Bratislava, email: info@duchonova.sk, t.č. 0915135558.

 

 

Príjemcovia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z.z.

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby/20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

 

Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má nasledovné právo:

 1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, že prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám :
  1. o účele spracúvania osobných údajov;
  2. o kategórii spracúvaných osobných údajov;
 • o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 1. o dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 2. o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.;
 3. o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679;

v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;

 1. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 2. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 3. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 4. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 1. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 2. Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 

Poradenstvo online funguje na princípe telemedicíny, má len informatívny charakter a je limitované, pretože vychádza len z jednostranných informácií od pacienta a čiastočnej fotodokumentácie. Toto poradenstvo nenahrádza v plnej miere osobné vyšetrenie pacienta a terapeutické možnosti lekára priamo v ambulancii.